Σε συνέχεια της από 06.06.2019 με ΑΠ: 221 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στον καταυλισμό προσφύγων στο Καρά Τεπέ Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του ακόλουθου προσωρινού πίνακα κατάταξης για την θέση του Ψυχολόγου.

Με βάση τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 06.06.2019 με ΑΠ: 221 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μετά από την από 28.06.2019 εισήγηση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ),  η οποία είχε συσταθεί με την από 27.12.2018 με ΑΠ: 507 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης για την θέση Ψυχολόγου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •