Σε συνέχεια της από 01.07.2019 με Α.Π.: 229 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τη θέση του Καθαριστή.

Με βάση τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 01.07.2019 με ΑΠ: 229 Πρόσκληση, και μετά από την από 18.07.2019 με ΑΠ: 252Α εισήγηση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), η οποία είχε συσταθεί με την από 27.12.2017 με ΑΠ: 1662 και τροποποιηθεί με τη από 27.12.2018 με ΑΠ: 507 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης επιλεχθέντα, για τη θέση του Καθαριστή.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •