Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της από 27.09.2019 με ΑΠ: 311 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή μίας (1) θέσης Ιατρού και μίας (1) θέσης Διερμηνέα Φαρσί- Ελληνικά στον καταυλισμό προσφύγων στο Καρά Τεπέ Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σε συνέχεια της από 27.09.2019 με ΑΠ: 311 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν σε κατάρτιση των ακολούθων Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για τις θέσεις ενός (1) Ιατρού και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσι – Ελληνικά στο Καρά Τεπέ Λέσβου.

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 27.09.2019 με ΑΠ: 311 Πρόσκληση και μετά από την 08/10/2019 με ΑΠ: 323 Εισήγηση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης.

Στον Πίνακα Κατάταξης για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •