Δημοσίευση προσωρινού πίνακα κατάταξης της από 24.09.2019 με ΑΠ: 305 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή δύο (2) θέσεων Νοσηλευτών στην περιοχή Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Σε συνέχεια της από 24.09.2019 με ΑΠ: 305 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν σε κατάρτιση του ακόλουθου Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τις θέσεις δύο (2) Νοσηλευτών στη Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 24.09.2019 με ΑΠ: 305 Πρόσκληση και μετά από την 08/10/2019 με ΑΠ: 325 Εισήγηση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης

Στους Πίνακες Κατάταξης για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •