ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ενός (1) Νοσηλευτή στην περιοχή Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σε συνέχεια της από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν σε κατάρτιση του ακόλουθου Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης θέση ενός (1) Νοσηλευτή στη Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου.

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκληση και μετά από την 27.12.2019 με ΑΠ: 443 Εισήγηση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης (συνημμένο).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •