Θέμα: Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στο Πλαίσιο της από 01.11.2019 με ΑΠ: 373 Εκ Νέου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και την από 14.11.2019 με ΑΠ: 390 Παράτασης ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, για την Επιλογή Προσωπικού ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

 

Σε συνέχεια της από 01.11.2019 με Α.Π.: 373 Εκ νέου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και την από 14.11.2019 με ΑΠ: 390 Παράτασης ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, για την Επιλογή Προσωπικού ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης ειδικοτήτων ΙΑΤΡΩΝ.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 01.11.2019 με ΑΠ: 373 Εκ Νέου Πρόσκληση, και μετά από την από 27.11.2019 με ΑΠ: 401 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), καταρτίστηκε ο ακόλουθος προσωρινός πίνακας κατάταξης (βλέπε συνημμένο) για τις ειδικότητες ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •