1. Δήλωση Απορρήτου
Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της ιστοσελίδας http://www.mdmgreece.gr του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας καθώς και για την αποστολή του newsletter. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ο Χρήστης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ ).
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Ε-Mail.
Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος http://www.mdmgreece.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο Δικτυακός μας τόπος http://www.mdmgreece.gr δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσας, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους. Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος http://www.mdmgreece.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Δήλωση αποποίησης
Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας http://www.mdmgreece.gr. Παρ’ όλα αυτά το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»  και / ή οι συνεργάτες του δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται “ως έχουν”, χωρίς καμία γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης.
Το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», και / ή οι συνεργάτες του, με την παρούσα, αποποιούνται των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων που διέπουν την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και παραβίαση. Η πρόσβαση, η χρησιμοποίηση και η αναβάθμιση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη.
Σε καμία περίπτωση το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» δεν ευθύνεται για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα http://www.mdmgreece.gr.
Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν.
Το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή / και σε τροποποιήσεις στις πληροφορίες και στα προγράμματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.mdmgreece.gr, οποιαδήποτε στιγμή.

4. Ειδοποίηση για το λογότυπο / εμπορικό σήμα του Σωματείου
Το λογότυπο του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.mdmgreece.gr, είτε αν εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες, είτε με το λογότυπο, αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στο Σωματείο.
Τα ονόματα εταιρειών και χορηγών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.mdmgreece.gr καθώς και τα λογότυπά τους, αποτελούν εμπορικά σήματα των ιδιοκτητών τους.
Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να αποτελέσει παράβαση του νόμου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •