Εμείς, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Υπεύθυνη Ε&Α και Προσιτά Φάρμακα, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται και καλούμε για ένα σύστημα Ε&Α που θα καθοδηγείται από τις ανάγκες της υγείας και θα παρέχει φάρμακα και άλλες τεχνολογίες υγείας που θα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, καθολικά προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά.

Η Συμμαχία και τα μέλη της ενθαρρύνονται από την αυξημένη προσοχή στην ανάγκη για ένα δικαιότερο σύστημα βιοϊατρικής Ε&Α και από τη συμπερίληψη αναφορών στην πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Παρ’ όλα αυτά, η ταχεία ανάπτυξη των ιατρικών εργαλείων COVID-19 έδειξε πρόσφατα τις συνέπειες ενός ανισόρροπου συστήματος κινήτρων χωρίς προϋποθέσεις πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας για όλους ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους και ανεπαρκείς εγγυήσεις διαφάνειας που να ρίχνουν φως στις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων για την παροχή εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων επιτρέποντας τον δημόσιο έλεγχο.

Και ενώ έχουν γίνει σημαντικές δημόσιες επενδύσεις από τους φορολογούμενους της ΕΕ μέσω του ερευνητικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του, η αντίδραση της ΕΕ στην κρίση έχασε την ευκαιρία να φυτέψει τους σπόρους για την ανάπτυξη πολιτικών πρόσβασης που θα εξασφαλίζουν την απόδοση των δημόσιων επενδύσεων.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν απολογισμό των διδαγμάτων της πανδημίας, επικροτούμε το όραμα της Φαρμακευτικής Στρατηγικής της ΕΕ να συμπεριλάβει μια πολιτική με επίκεντρο τον ασθενή, βασισμένη στην οικονομική προσιτότητα, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, και καλούμε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές στην επικείμενη αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της. Καλούμε επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να:

 1. Εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα, την προσιτότητα και την προσβασιμότητα των φαρμάκων, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ότι η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ (και παρόμοιες τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο) είναι διαφανής, αίρει τους περιττούς φραγμούς στον ανταγωνισμό, την παραγωγή και την προμήθεια, αντιμετωπίζει την επαρκή πρόσβαση των ασθενών και θέτει ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και τις ανάγκες των ασθενών, μεταξύ άλλων μέσω μιας προσεκτικής, τεκμηριωμένης αξιολόγησης των ήδη υφιστάμενων φαρμακευτικών κανονισμών και κινήτρων.
 2. Χρησιμοποιήσουν κίνητρα για νέα αντιβιοτικά που αποσυνδέουν το κόστος των επενδύσεων σε Ε&Α από τις τιμές και τον όγκο των πωλήσεων, υιοθετώντας παράλληλα μια προσέγγιση από άκρο σε άκρο και αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων κινήτρων που βασίζονται στην αγορά (όπως τα μεταβιβάσιμα κουπόνια αποκλειστικότητας), τα οποία θα επεκτείνουν τα φαρμακευτικά μονοπώλια και τις δυσβάσταχτες τιμές για τα αντιβιοτικά και άλλα προϊόντα υγείας. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αποτελεσματικές τεχνολογίες υγείας για τη μείωση της απειλής της Αντιμικροβιακής Αντοχής (AMR) είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ως ισότιμοι εταίροι στην παγκόσμια αντιμετώπιση της AMR.
 3. Θέσουν υψηλότερα πρότυπα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε πραγματικά νέα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα και ότι υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες αμφισβήτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.
 4. Αίρουν τα νομοθετικά και κανονιστικά εμπόδια για τη χρήση των ευέλικτων δυνατοτήτων της TRIPS, όπως οι υποχρεωτικές άδειες ή οι παράλληλες εισαγωγές από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή των κανόνων ώστε να κάνουν χρήση και να επιβάλλουν τις προαναφερθείσες ευελιξίες, ώστε να διασφαλιστεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της παροχής κινήτρων για καινοτομία που αντιπροσωπεύει πραγματική θεραπευτική πρόοδο και της διασφάλισης της πρόσβασης και της οικονομικής προσιτότητας για όλους.
 5. Προωθήσουν την διαφάνεια των δαπανών Ε&Α και άλλων δαπανών καθώς και των καθαρών τιμών των φαρμάκων, καθώς και ραγδαία δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για φαρμακευτική Ε&Α σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για την αποκατάσταση της ισορροπίας στον φαρμακευτικό τομέα, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του ΠΟΥ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 6. Υιοθετήσουν νόμους, κανονισμούς και όρους δημόσιας χρηματοδότησης που διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα όλων των κλινικών δοκιμών δημοσιοποιούνται εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της δοκιμής, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του ΠΟΥ για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών και με το ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του 2022 για την ενίσχυση των κλινικών δοκιμών.
 7. Διασφαλίσουν την διαφάνεια και τη λογοδοσία των πολιτικών αποφάσεων σε βασικά θεσμικά όργανα, όπως ο EMA και ο νεοσύστατος HERA, ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν πλήρως υπόλογες στους πολίτες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ανεξάρτητες από εμπορικά συμφέροντα και ότι λαμβάνονται με γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον.
 8. Δεσμεύσουν δημόσια κονδύλια για τη στήριξη μιας προσέγγισης με γνώμονα τις ανάγκες στη φαρμακευτική Ε&Α και την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών, καθώς και θέσπιση αποτελεσματικά εφαρμόσιμων όρων για τη δημόσια χρηματοδότηση της Ε&Α, ώστε η φαρμακοβιομηχανία να λογοδοτεί και να ενισχύεται η προσβασιμότητα και η διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων της Ε&Α. Καθορισμός μιας χρηματοδοτούμενης από το δημόσιο ερευνητικής ατζέντας που θα αντιμετωπίζει τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και θα οδηγεί σε υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα που θα αντιπροσωπεύουν πραγματική θεραπευτική πρόοδο.
 9. Προλαμβάνουν τις ελλείψεις φαρμάκων και να περιορίζουν τις επιπτώσεις τους στους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με την ενίσχυση της παρακολούθησης των βασικών αρχικών υλικών και την προτεραιότητα σε Δραστικά Φαρμακευτικά Συστατικά (API), καθώς και στα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα, την εφαρμογή ενεργών μέτρων μετριασμού, την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης που εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν τις επίμονες αδυναμίες της αγοράς και την ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας για όλους τους φορείς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.
 10. Διασφαλίζουν την συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών φαρμακευτικών πολιτικών με τη διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών, των καταναλωτών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον με βάση αυστηρές απαιτήσεις πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων και διαφάνειας.
 11. Ενισχύουν την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο οδηγίας του Φεβρουαρίου 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική βιωσιμότητα και τη δέουσα επιμέλεια αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες και υποστηρίζει το δικαίωμα στην υγεία.

Η ορθή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στα φάρμακα παραμένει πρόκληση για πολλούς, στην ΕΕ και πέραν αυτής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση πολιτικών, στην υποστήριξη δράσεων και στη διευκόλυνση δημόσιων παρεμβάσεων για την ενημέρωση του κοινού και την πειθώ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της μη διαθεσιμότητας, της μη προσιτότητας και άλλων εμποδίων στην εκπλήρωση του δικαιώματος στην υγεία.

 

Υποστηρικτικοί οργανισμοί

 1. EKPIZO
 2. Acceso Justo al Medicamento
 3. Prescrire
 4. European Public Health Alliance (EPHA)
 5. Pharmaceutical Accountability Foundation
 6. Médecins du Monde International Network
 7. AIDS Action Europe
 8. European AIDS Treatment Group
 9. Public Eye
 10. Wemos
 11. Salud por Derecho
 12. Global Health Advocates
 13. Access to Medicines Ireland
 14. AIDES
 15. UAEM Europe
 16. Oxfam
 17. SOMO
 18. Health Action International (HAI)
 19. Action against AIDS Germany
 20. Just Treatment
 21. ARAS – Romanian Association Against AIDS
 22. EX AEQUO asbl (Belgium)
 23. BUKO Pharma-Kampagne
 24. France Assos Santé
 25. medico international
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MdM-152455