Περίληψη διαδικασίας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την την “Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Δομής Φιλοξενίας «Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32 – Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», διακηρύσσει Ανοιχτή Δημόσια Σύμβαση, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης της δομής φιλοξενίας ««ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32, Αθήνα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο Σαπφούς 12, 105 53  ΑΘΗΝΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/09/2020 και ώρα 08:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/09/2020 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 28/09/2020 και ώρα 10.00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι της ζητούμενης υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τηλ. 210 3213150, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα,  e-mail: procurement@mdmgreece.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία,  https://mdmgreece.gr/category/nea-anakinosis/diagonismi-prosklisis/   ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας, την Γενική Δημοπρασιών.

 

Η Πρόεδρος – Χαρίκλεια Τζιουβάρα

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ 07/09/2020

  1. Στο υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής «Παράρτημα Ε» ζητείται ο αριθμός της Διακήρυξης. Στο παράρτημα με τους όρους της διακήρυξης δεν αναφέρεται κάποιος αριθμός διακήρυξης.
  2. Δεδομένου ότι ζητούνται αρκετά έγγραφα προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία όπως ενδεικτικά: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ», «ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». Τα παραπάνω έντυπα καθώς και όλα τα έντυπα που αφορούν την εν λόγω διαδικασία έχουν δοθεί στο διαδικτιακό τόπο www.mdmgreece.gr σε μη επεξεργάσιμη μορφή με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη η συμπλήρωσή τους. Παρακαλούμε αν είναι δυνατόν να τα αναρτήσετε σε επεξεργάσιμη μορφή όπως αναφέρεται άλλωστε στην σελίδα 26 των όρων (άρθρο 2.3.3.1. περίπτωση i) ότι το ΤΕΥΔ είναι αναρτημένο σε μορφή doc ή να μας αποστείλετε τα έντυπα στο info@clubneon.gr .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Απάντηση σε ερώτημα τις 15/09/2020.

  1. Παρακαλούμε όπως στον Αριθμό της Διακήρυξης δεν συμπληρωθεί ο Αρ.
  2. Το TΕΥΔ αναρτήθηκε και θα σας στάλθηκε, τα λοιπά αρχεία δεν δίνατε να αποσταλούν σε επεξεργάσιμη μορφή, καθώς υπάρχει η πιθανότητα και από λάθος να γίνει αλλαγή στα αναρτημένα έγγραφα.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 15/09/2020

Στο παράρτημα Α’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», άρθρο 2.4. περίπτωση 3. αναφέρεται : «Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή ότι η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα παρασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.»

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε μας

– Ως τελικό/προσφερόμενο προϊόν νοείται το μαγειρευμένο γεύμα ή και τα συνοδευτικά π.χ. τσάι, τυρί, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι κ.α. ;

– Στην περίπτωση που ως τελικό προϊόν αναφέρεστε και σε κάποια συνοδευτικά τότε η υπεύθυνη δήλωση αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας παρασκευής ή της προμηθεύτριας σε εμάς μονάδας;

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως το τσάι ή το γάλα εβαπορέ, όπου αναγνωρίσιμες εταιρίες αυτών, παρασκευάζουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό όπως νουνού γάλα (ολλανδικής παραγωγής) ενώ οι προμηθεύτριες εταιρίες αυτών στην χώρα μας είναι άλλες εταιρίες.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Απάντηση σε ερώτημα τις 15/09/2020.

Ως τελικό προϊόν νοείται το μαγειρευμένο γεύμα όχι τα συνοδευτικά.

 


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 24/09/2020

Διευκρινίζετε ότι ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην κατηγορία Γ ημερήσιο κόστος ανά ωφελούμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τη τιμή 3,28€ πλέον ΦΠΑ και όχι στη τιμή 4,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως αναγράφετε εκ παροδρομής στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή στο ΣΥΝΟΝΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ), προκειμένου να μην επηρεάζεται η διαδικασία σε περίπτωση που δοθεί προσφορά με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •