ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ THN ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’,

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», διακηρύσσει Ανοιχτή Δημόσια Σύμβαση, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της δομής φιλοξενίας ««ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32, Αθήνα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο Σαπφούς 12, 105 53  ΑΘΗΝΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:           30/07/2020 και ώρα 08:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:    28/08/2020 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών:                                           02/09/2020 και ώρα 10.00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι της ζητούμενης υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τηλ. 210 3213150, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα,  e-mail: procurement@mdmgreece.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία,  https://mdmgreece.gr/category/nea-anakinosis/diagonismi-prosklisis/   ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας, την Γενική Δημοπρασιών.

 

Η Πρόεδρος – Χαρίκλεια Τζιουβάρα

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •