ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ THN ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’,

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», διακηρύσσει Ανοιχτή Δημόσια Σύμβαση, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της δομής φιλοξενίας ««ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32, Αθήνα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο Σαπφούς 12, 105 53  ΑΘΗΝΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:           30/07/2020 και ώρα 08:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:    28/08/2020 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών:                                           02/09/2020 και ώρα 10.00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι της ζητούμενης υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τηλ. 210 3213150, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα,  e-mail: procurement@mdmgreece.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία,  https://mdmgreece.gr/category/nea-anakinosis/diagonismi-prosklisis/   ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας, την Γενική Δημοπρασιών.

 

Η Πρόεδρος – Χαρίκλεια Τζιουβάρα

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις

Ερώτημα 13/08/2020

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με τον προϋπολογισμό, αν έχετε συμπεριλάβει την αύξηση του κατώτατου μισθού που είχε γίνει το 2019, διότι όπως το έχουμε υπολογίσει βγαίνει πολύ περισσότερο από το ποσό που έχετε δηλ τις 67741,94ευρώ πλέον ΦΠΑ για 24 μήνες σύμφωνα με το ωράριο φύλαξης.

Διευκρίνηση 

Απάντηση σε ερώτημα τις 13/08/2020.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και τίτλο: “A Step forward – Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι #67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#.

Οι υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αφορούν σε κάθε μήνα 24ωρη φύλαξη κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες και 8ωρη φύλαξη τις υπόλοιπες ημέρες (από 22:00μμ έως 06.00πμ).

Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης είναι δεσμευτικός βάση της άνω Προγραμματικής Σύμβασης και στην παρούσα φάση της διαγωνισμού δεν δύναται να μεταβληθεί.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •