Περίληψη διαδικασίας επαναπροκήρυξης σύμβασης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Δομής Φιλοξενίας «Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32 – Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», διακηρύσσει Ανοιχτή Δημόσια Σύμβαση, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της δομής φιλοξενίας ««ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 32, Αθήνα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο Σαπφούς 12, 105 53  ΑΘΗΝΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/09/2020 και ώρα 08:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/09/2020 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 25/09/2020 και ώρα 10.00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι της ζητούμενης υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τηλ. 210 3213150, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα,  e-mail: procurement@mdmgreece.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία,  https://mdmgreece.gr/category/nea-anakinosis/diagonismi-prosklisis/   ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας, την Γενική Δημοπρασιών.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Η Πρόεδρος – Χαρίκλεια Τζιουβάρα

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ 07/09/2020

Σε συνέχεια της επαναπροκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενείας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στον χρόνο φύλαξης γιατί σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου μισθού από 01/02/2019 και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, το κόστος του προϋπολογισμου των 84.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν επαρκεί για να καλύψει το εργατικό κόστος .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Απάντηση σε ερώτημα τις 07/09/2020.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι #67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#.

Οι υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αφορούν σε κάθε μήνα 24ωρη φύλαξη κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες και 8ωρη φύλαξη τις υπόλοιπες ημέρες (από 22:00μμ έως 06.00πμ).

Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης είναι δεσμευτικός βάση της άνω Προγραμματικής Σύμβασης και στην παρούσα φάση της διαγωνισμού δεν δύναται να μεταβληθεί.

ΕΡΩΤΗΜΑ 04/09/2020

Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε τις νόμιμες κρατήσεις βάση του Ν. 4412/2016 στον οποίον υπάγεται ο διαγωνισμός.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέσω email τα αρχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό φύλαξης και έχετε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα σας σε επεξεργάσιμη μορφή word.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Απάντηση σε ερώτημα τις 04/09/2020.

Η διαδικασία διεξάγεται βάση του Ν.4412/2016 λόγω υποχρέωσης έναντι του Φορέα Χρηματοδότησης, ωστόσο κρατήσεις δεν υφίστανται, ήτοι είναι μηδενικές.

Τα αρχεία δεν δίνατε να αποσταλούν  σε επεξεργάσιμη μορφή word, καθώς υπάρχει η πιθανότητα και από λάθος να γίνει αλλαγή στα αναρτημένα έγγραφα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •