Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 02/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθην

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίασή του στις  26.11.13 κατά τη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού της 01/2013 Διακήρυξης

 Σας γνωρίζουμε  ότι το Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2013, αφού έλαβε γνώση τα εξής:1. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος & εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007).2. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού “ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”

 Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 01/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών, του Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤο Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίασή του στις  10.09.13 κατά τη συζήτηση του υπ’ αριθμ. 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης για τη θέση ΠΕ Φαρμακοποιού με την ολοκλήρωση της 6ης παράτασης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Φαρμακείο στο πλαίσιο της Πράξης: «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων»

Σε συνέχεια της από 06/09/2013 απόφασης ΔΣ και βάση των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση 49 του ΕΠΑΝΑΝ 2007-2013 και ΑΠ 206136/ΟΙΚ.6.1473/14.03.2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία δημοσιεύουν τους τελικούς πίνακες επιλογής έμμεσα ωφελουμένων, βάση της 6ης παράτασης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Προσφορών Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός ΟΠΣ 374115).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

6η Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη προσωπικού στη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, με την ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιού

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •