ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κοπή Πίτας | Θεσσαλονίκη 2014

Οι Γιατροί του Κόσμου σας προσκαλούν στην ετήσια κοπή πίτας, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305 – 307), την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, στις 19:00.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση | Έναρξη Κέντρου Υποδοχής

Οι Γιατροί του Κόσμου σας καλούν την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 (Σαπφούς 12, Αθήνα) στην επίσημη παρουσίαση του έργου «Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων».

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της 02/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ –

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους διαγωνιζόμενους με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, όπως παραστούν στην αποσφράγιση των περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 02/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών ανα

 Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 02/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθην

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίασή του στις  26.11.13 κατά τη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού της 01/2013 Διακήρυξης

 Σας γνωρίζουμε  ότι το Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2013, αφού έλαβε γνώση τα εξής:1. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος & εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007).2. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •