Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Βρεφικών Ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα» in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Βρεφικών Ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση σύναψης σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού Ακινήτου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   για την «Παροχή Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού Ακινήτου επί της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία Επαναπροκήρυξης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Δομής Φιλοξενίας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Περίληψη διαδικασίας επαναπροκήρυξης σύμβασης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “Παροχή Υπηρεσιών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας   Το Μη Κερδοσκοπικό περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας Το Μη Κερδοσκοπικό περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης κουζίνας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωση Κουζίνας», συνολικού προϋπολογισμού έως περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δομής φιλοξενίας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τελικός πίνακας κατάταξης για τη θέση Δερματολόγου του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης στο Πλαίσιο της από 19.06.2020 με ΑΠ: 198 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Δερματολόγου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για τη θέση Δερματολόγου του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Θέμα: Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης στο Πλαίσιο της από 19.06.2020 με ΑΠ: 198 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Δερματολόγου  στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •