Πρόθεση σύναψης σύμβασης για την “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής” in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης για προμήθεια Βρεφικών Ειδών Διατροφής in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Βρεφικών Ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τη Δομή Φιλοξενίας επί περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού έως 1.500€ in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Βρεφικών Ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα» in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Βρεφικών Ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση σύναψης σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού Ακινήτου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   για την «Παροχή Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού Ακινήτου επί της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία Επαναπροκήρυξης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Δομής Φιλοξενίας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Περίληψη διαδικασίας επαναπροκήρυξης σύμβασης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “Παροχή Υπηρεσιών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας   Το Μη Κερδοσκοπικό περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας Το Μη Κερδοσκοπικό περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •