Θέμα 1ο: Απόφαση Έγκρισης Παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory”, ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν:

την με Α.Π. 591/02.08.2016 Απόφαση του Δ.Σ. περί Έγκριση υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory”, ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •