Στην Αθήνα, σήμερα στις 04 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Πειραιώς 33, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ.

Θέμα 1o: Έγκριση Απόφασης Τροποποίησης/Παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου με τίτλο “MDM – Greece Emergency Case management Unit (ECMU Project) ”

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2016/01017 αναφορικά με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης σε σύνθετες και ευάλωτες περιπτώσεις καθώς και στη διαχείριση και ολιστική αντιμετώπιση σύνθετων ιατρικών περιπτώσεων ανάμεσα στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό που διαβιεί στην περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το με Α.Π. Ares (2017) 3086296-20/06/2017, (ECHO B2/LDR/NO/az (2017) Έγγραφο εκ  μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Τhe European Commission’s Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)  και της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία για την έγκριση του έργου με τίτλο: «MDM – Greece Emergency Case management Unit (ECMU Project)».
  • Την με αριθμό ECHO/-ΕU/BUD/2016/01017 Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης
  • Τη με Α.Π. 1387/22.06.2017 Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο: «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2016/01017
  • Το με Α.Π. Ares (2017) 2919306-04/12/2017 (ECHO LDR/er (2017) Έγγραφο Έγκρισης επί του με Α.Π. 2017/00731/ΜΡ/01/02/27/11/2017 Αιτήματος Τροποποίησης του ως άνω Έργου.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •