Θέμα 1o: Απόφαση Έγκρισης του έργου με τίτλο: “Access to Primary Health Care (PHC) and Sexual Reproductive Health (SRH) services for refugees and migrants stranded on Lesvos”

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Την από 11.04.2017 Σύμβαση μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εκπροσωπούμενη από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, μέσω της Κρατικής Γραμματείας Μετανάστευσης
  • Την με Α.Π. COO.2180.101.7.647359/076.5/2017/00003/16.05.2017 Απόφαση Τροποποίησης / Αναβολής του χρόνου υλοποίησης του ως άνω έργου από 01/06/2017 έως και 30/08/2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •