Στην Αθήνα, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 μ.μ, στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς, αριθμ. 12, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ.

Θέμα 1ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών επί της 15/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης»
Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών», του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Directorate General Home Affairs, συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, με Αριθμό Σύμβασης HOME/E/DC Ares (2015) : 299468 – ABAC No: 30-CE-0607860/01-44 (26/01/20115), που υλοποιείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. Πρ. 582Α /18.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών επί της υπ’ αριθ. 471/13.07.2015 Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης».

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •