Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Πειραιώς 33, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ.

 

Θέμα 1o: Απόφαση Έγκρισης του έργου με τίτλο: “Access to a comprehensive package of Psychosocial Support & Primary Health Care services for refugees and migrants stranded on Lesvos Island ”
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν:
• Το με Α.Π. 1763/31.05.2017 Έγγραφο εκ μέρους του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Διεθνούς Συνεργασίας, αναφορικά με τη Συμφωνία μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου της Gijón (Ayuntamiento de Gijón) και της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου για την παροχή ανθρωπιστικής δράσης στο έργο με τίτλο: «Access to a comprehensive package of Psychosocial Support & Primary Health Care services for refugees and migrants stranded on Lesvos Island»…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •