Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες θα διεξαχθούν με ψηφιακά μέσα,  κατ΄εφαρμογήν της  υπ΄ αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 33506 – ΦΕΚ B 2233 – 29.05.2021 Υπουργικής Απόφασης , η οποία προβλέπει ότι  «Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις […..] στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω  πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. […….]»

την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:00 π.μ.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οικονομικός Απολογισμός.
 3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Διαγραφή ανενεργών και οικονομικά μη τακτοποιημένων μελών έως και το έτος 2019
 5. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
 6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών.
 7. Διεξαγωγή εκλογών.

 

Η Γ.Σ θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής «Zoom», θα μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι της οργάνωσης στο YouTube https://www.youtube.com/user/MDMGreece20Year  και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», η οποία αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Έναρξη Ψηφοφορίας:  Μετά το πέρας της Γ.Σ  –  Λήξη Ψηφοφορίας: ώρα 18:00 μ.μ.

Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος μπορείτε να βρείτε στο: https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. ( μέσω Zoom)  και στις αρχαιρεσίες  (μέσω Ζευς) έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, συνεπώς όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει και να του παρασχεθεί το δικαίωμα του

εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα πρέπει να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν στις συνδρομές  έως και το έτος 2020 μέχρι και την Κυριακή 20 Ιουνίου  2021 .

 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σαπφούς 12 – 10553, Αθήνα, είτε με φαξ στο 210-3213850, είτε ηλεκτρονικά με email στο: webmaster@mdmgreece.gr και εφόσον το επιθυμούν να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μ.μ.

Κατ΄ εξαίρεση και επειδή δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, όποιος επιθυμεί να θέσει εαυτόν υποψήφιο, οφείλει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν στις συνδρομές έως και το έτος 2020 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας, ήτοι την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και ώρα 17:00μ.μ.

 

Επειδή, καθ΄ υπόδειξη του Γραφείου Αρωγής Χρηστών “Ζευς”, προκειμένου να συμμετάσχει κάθε μέλος στη ψηφιακή ψηφοφορία πρέπει να διαθέτει ατομική ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ενημερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από email, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να μας δώσουν  την Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις ανωτέρω διαδικασίες, που θα γίνουν με ψηφιακό τρόπο.

Τρόποι επικοινωνίας:

Α) webmaster@mdmgreece.gr στέλνοντας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο, ή

Β) 210-3213150 (Καραγιώργου Κατερίνα)

 

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα κάνουν χρήση κάθε πρόσφορου μέσου με βάση τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε μέλος στη βάση δεδομένων της Οργάνωσης, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη για τη διαδικασία συμμετοχής τους .

Ενδεικτικά αναφέρονται: αποστολή μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα αναρτάται σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στα Πολυιατρεία της Οργάνωσης ανά την Ελλάδα, στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης στο διαδίκτυο  (https://mdmgreece.gr/), στις σελίδες της Οργάνωσης στα κοινωνικά δίκτυα (https://www.facebook.com/mdmgreece.gr/ και https://www.instagram.com/giatroitoukosmou/), ενώ απόσπασμα αυτής θα δημοσιευθεί και στην ευρείας κυκλοφορίας καθημερινή εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Προς διευκόλυνση των μελών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρατίθεται προς συμπλήρωση η ακόλουθη φόρμα:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2021.06 - A Step Forward - 01