Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός ΟΠΣ 374115).

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υποστηρικτικών ενεργειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών».

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, 105 53  Αθήνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 113.315,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 90.500,00€ + ΦΠΑ 20.815,00€) και η διάρκειά του 12 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αναλυτικά, ανά παραδοτέο, περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.

Το έργο αφορά σε Υπηρεσίες Διαφήμισης, Κατηγορία 13 CPC 87110 έως  87190 και CPV 79341000-6, Υπηρεσίες Εκτύπωσης, Κατηγορία 15 CPC 88442 & CPV 79810000-5, Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Διαφήμισης, Κατηγορία 13, CPC 87120 και CPV 79341100-7 και Υπηρεσίες Προώθησης, Κατηγορία 13, CPC 87190 και CPV 79342200-5.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 02/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Διαβάστε το απόσπασμα των Πρακτικών του Δ.Σ. της 12/07/2013 ΕΔΩ

Διαβάστε την περίληψη της Διακήρυξης ΕΔΩ

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •