Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών»

Διαβάστε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΩ

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης ΕΔΩ

Διαβάστε το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •