Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για το έργο A Step forward

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές) στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρου έργου για περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •