Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών επί της με Α.Π.: 747/21.09.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για την προμήθεια «Τεχνολογικού εξοπλισμού και υπολογιστών», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού»

στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικό 2ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών επί της με Α.Π.: 471/16.09.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων»

Σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικό 1ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών επί της με Α.Π.: 740/16.09.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού»

Σήμερα, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών του διαγωνισμού δυνάμει της υπ’ αριθμόν 13/2016 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Δημοσιότητας και Διάχυσης»

Σήμερα Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 10.00, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου Μη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.09.2016 ΜΕ ΑΠ: 741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Healthcare Services in Attica MDM Relocation περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •