Πρακτικό 3ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της με Α.Π. 462/29.6.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών»

Σήμερα, Δευτέρα, 25 Ιουλίου του έτους 2016 και ώρα 10.30 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,  με σκοπό τον έλεγχο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικό 1ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών επί της από 04/07/2016 με ΑΠ: 472 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και κρέμες»

Σήμερα, Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •