Σήμερα Τρίτη 2 Μάη του έτους 2017 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία: «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», οδός Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.: 363Α  – 23/05/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου, με σκοπό την αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού», προϋπολογισμού 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του έργου με τίτλο  «Mother & Child / «Μητέρα & Παιδί», του Προγράμματος MSD for Mothers, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •