ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Ιατρικός Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ(ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 4 μήνες, με πιθανότητα επέκτασης

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Τεχνικός Σύμβουλος» έως τις  5/12.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρηςκευτικών και  πολιτικών πεποιιθήεων και με βάση

την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •