Πρακτικό 1ο

 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 175/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Σήμερα, Πέμπτη 12 Απριλίου 2018  και ώρα 09.30 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), βάσει της Α.Π. 163/29.03.2018 απόφασης του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου περί ορισμού της ΕΔΔ, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 175/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Έργου (1) «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5017626 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014 – 2020», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Παρέστησαν τα μέλη:

  1. Αναστάσιος Υφαντής, ως Πρόεδρος
  2. Δημόπουλος Χρήστος, ως Γραμματέας
  3. Λιανού Άρτεμις, τακτικό Μέλος

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί νόμιμα ο κ. Αναστάσιος Υφαντής και χρέη Γραμματέα ο κ. Δημόπουλος Χρήστος. Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 175/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01.05.2018 έως και 31.12.2018, τροποποιώντας το σχετικό εδάφιο ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Υπηρεσίες φύλαξης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, από 01.05.2018 έως και 31.12.2018, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με ΑΠ: 175/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Έργου (1) «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5017626 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014 – 2020», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: www.mdmgreece.gr προς ενημέρωση των υποψηφίων προσφερόντων.

Στο σημείο αυτό και ώρα 10.00 π.μ.. η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρία της.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •