ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

11/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσίευση της 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και που εντάσσεται στο Υποέργο 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 08/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης»

στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •