4ο Πρακτικό ΕΔΔ Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της υπ΄ αριθμ. 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη», στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 09/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για «Προμήθεια Κλινοσκεπασμάτων και Υπνόσακων»

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και κρέμες».

 Η «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» (Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3ο Πρακτικό ΕΔΔ Αποσφράγισης Τεχνικών Προσφορών της υπ΄ αριθμ. 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη», στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων

Θέμα: Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  για «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» στο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού 07/2014 “Προμήθεια Λευκών Ειδών”

 Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης  Σεπτεμβρίου του 2014 Παρόντες: κ.κ.Μαϊλλη Αννα, Κανάκης Νικήτας, Μουζάλας Ιωάννης, Σκολαρίκος Χρήστος, Νεοχωρίτης Γιώργος, Κασάρας Γεώργιος, περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικά ΕΔΔ 11/2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη»

Για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014

Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου (Σαπφούς 12, 10553, Αθήνα, 7ος όροφος) και ώρα 10:00πμ.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

11/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •