Πρωτόκολλο Παραλαβής της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου επί των Προσκλήσεων/Αιτήσεων Συμμετοχής για την υποβολή Προσφορών με Α.Π.: 1381/14.06.2017 και 1382/14.06.2017 αναφορικά με την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων και Ιατρικού Εξοπλισμού

Σήμερα Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:30 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου, βάσει της με περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •