ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων) Προμήθεια περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων) Προμήθεια χρηματοδοτούμενη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικό 1ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την επιλογή αναδόχων για την ανακαίνιση-αποκατάσταση του container στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”.

Πρακτικό 1ο   Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την επιλογή αναδόχων για την ανακαίνιση-αποκατάσταση του container  στο πλαίσιο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρωτόκολλο Παραλαβής της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου επί των Προσκλήσεων/Αιτήσεων Συμμετοχής για την υποβολή Προσφορών με Α.Π.: 1381/14.06.2017 και 1382/14.06.2017 αναφορικά με την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων και Ιατρικού Εξοπλισμού

Σήμερα Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:30 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου, βάσει της με περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •